latex.edumach.cz

Sbírka praktických a užitečných zdrojů a nástrojů
Slovo LaTeX\LaTeX čteme “latech” (X je řecké písmeno χ\chichí”)

Online editor

Učební zdroje

Katalogy

Všechny symboly vkládáme výhradně do řádkového matematického prostředí $...$. Existuje několik málo výjimek, jako \ldots (výpustka…)

Online editory matematiky

Nástroje

Beamer

Kostra pro prezentaci

\documentclass[aspectratio=169]{beamer} %trida beamer, 16:9 
\usepackage[czech]{babel}        %ceske prostredi
\usepackage[utf8]{inputenc}       %kodovani UTF-8
\usepackage[T1]{fontenc}        %akcenty (nabodenicka)
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb}  %matematika (pro jistotu)
\usepackage{parskip}          %mezery mezi odstavci
\usepackage{lmodern}          %pismo Latin Modern Sans
\usepackage{graphicx}          %podpora pro obrazky

\title{Název prezentace}
\subtitle{Podnadpis}
\author{Jméno Příjmení}
\date{} 
\institute{Název instituce/školy}

\begin{document}
\begin{frame} %titulní snímek
  \maketitle
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]{Titulek snímku}
%nějaký obsah snímku
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]{Titulek snímku}
%nějaký obsah snímku
\end{frame}
\end{document}

Témata vzhledu

Do preambule (hlavičky):

\usetheme{} %téma vzledu (svislý název)
\usecolortheme{} %barevná varianta (vodorovný název)

Přehled: https://mpetroff.net/files/beamer-theme-matrix/

TIP: Dvousloupcový snímek 50:50

\begin{frame}[fragile]{Titulek}
 \begin{columns}
  \begin{column}{0.5\linewidth} % 50 procent
   %obsah levého sloupce
  \end{column}
  \begin{column}{0.5\linewidth} % 50 procent
   %obsah pravého sloupce
  \end{column}
 \end{columns}
\end{frame}

TIP: Vlastní barva šablony prezentace

Aby se barva aktivovala, musí být příkaz \usecolortheme{...} neaktivní (např. zakomentovaný)!

\usetheme{...}
\definecolor{barva}{HTML}{21ABCD}
\setbeamercolor{structure}{fg=barva} 

Pěkné barvy jsou k dispozici např. na latexcolor.com